คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 Graduate Academic Calendar 2022  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
4 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563  Download
5 Graduate Academic Calendar 2020  Download
6 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา  Download
7 Graduate Academic Calendar 2021  Download
8 Graduation Date 2021  Download
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination)  Download
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  Download
เอกสารดาวโหลด
1 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายในเเละภายนอก)  Download
2 คุ่มือการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558  Download
3 Criteria for appointing graduate teachers In the case of acting as a joint advisor  Download
4 Turnitin for yourself  Download
ข้อบังคับ
1 Graduated Maejo University for Graduate Studies 2019 (for students entering 2/2020)  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 63)  Download
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  Download
6 Graduated Maejo University for Graduate Studies 2019 (for students entering 1/2021)  Download
7 Graduated Maejo University for Graduate Studies 2019 (for students entering 1/2022)  Download

Student Calendar


# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายรุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 30/08/2565  View
2 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวเกวลิน หนูสุทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26/08/2565  View
3 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายอำพล สอนสระเกษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ณ ห้อง PT 113 ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26/08/2565  View
4 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายพงศกร กาวิชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ ณ ห้องสิงหรา ชั้น 3 อาคารเทพ  พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 23/08/2565  View
5 การสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายสิทธิชัย ธรรมขัน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ ณ ห้องสิงหรา ชั้น 3 อาคารเทพ  พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 23/08/2565  View
# ประกาศสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ View
1 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏกฤตา สันทราย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี 24/07/2565  View
2 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพิมลนาฎ สิงหนุกุลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 03/06/2565  View
3 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเริงฤดี วังธรรมกร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ 03/06/2565  View
4 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวเปรมฤทัย ผ่านสอาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องบรรยาย ๒๔๐๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 02/06/2565  View
5 สอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรอนงค์ เส้งเล่า นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องบรรยาย ๒๔๐๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 02/06/2565  View

ปฏิทินกิจกรรม

16 August

การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 9:00 AM   ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๒ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

12 August

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 1:00 PM   สอบผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

12 August

การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 9:00 AM   ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์