หลักสูตรที่เปิดสอน


หน้าหลัก >> หลักสูตร >> ระดับการศึกษา :

#No

หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

สมัครเรียน
1 1115: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ่ายตามหน่วยกิต  รายละเอียด  สมัครเรียน
2 1020: การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม -  รายละเอียด  สมัครเรียน
3 1112: การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม -  รายละเอียด  สมัครเรียน
4 1007: Applied Economics -  รายละเอียด  สมัครเรียน
5 1008: หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
6 1033: Applied Economics -  รายละเอียด  สมัครเรียน
7 1068: Applied Economics -  รายละเอียด  สมัครเรียน
8 1014: สหวิทยาการเกษตร -  รายละเอียด  สมัครเรียน
9 1053: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร -  รายละเอียด  สมัครเรียน
10 1054: วิศวกรรมเกษตร -  รายละเอียด  สมัครเรียน
11 1055: วิศวกรรมอาหาร -  รายละเอียด  สมัครเรียน
12 1094: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว -  รายละเอียด  สมัครเรียน
13 1003: เคมีประยุกต์ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
14 1015: เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม -  รายละเอียด  สมัครเรียน
15 1041: นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล -  รายละเอียด  สมัครเรียน
16 1058: เทคโนโลยีชีวภาพ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
17 1062: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน -  รายละเอียด  สมัครเรียน
18 1100: พันธุศาสตร์ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
19 1021: การจัดการเกษตรอินทรีย์ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
20 1022: การจัดการท่องเที่ยว -  รายละเอียด  สมัครเรียน
21 1064: การจัดการป่าไม้ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
22 1018: Renewable Energy Engineering -  รายละเอียด  สมัครเรียน
23 1036: วิศวกรรมพลังงานทดแทน -  รายละเอียด  สมัครเรียน
24 1073: Renewable Energy Engineering -  รายละเอียด  สมัครเรียน
25 1110: Renewable Energy Engineering -  รายละเอียด  สมัครเรียน
26 1000: Geosocial Based Sustainable Development -  รายละเอียด  สมัครเรียน
27 1002: พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร -  รายละเอียด  สมัครเรียน
28 1023: Geosocial Based Sustainable Development -  รายละเอียด  สมัครเรียน
29 1024: Sustainable Land Use and Natural Resource Management -  รายละเอียด  สมัครเรียน
30 1026: การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน -  รายละเอียด  สมัครเรียน
31 1028: ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท -  รายละเอียด  สมัครเรียน
32 1043: Horticulture -  รายละเอียด  สมัครเรียน
33 1044: Soil Sciences -  รายละเอียด  สมัครเรียน
34 1045: ปฐพีศาสตร์ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
35 1046: พัฒนาทรัพยากรชนบท -  รายละเอียด  สมัครเรียน
36 1048: พืชไร่ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
37 1049: พืชสวน -  รายละเอียด  สมัครเรียน
38 1051: อารักขาพืช -  รายละเอียด  สมัครเรียน
39 1088: Horticulture -  รายละเอียด  สมัครเรียน
40 1089: Soil Sciences -  รายละเอียด  สมัครเรียน
41 1093: อารักขาพืช -  รายละเอียด  สมัครเรียน
42 1106: เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
43 1004: การบริหารสาธารณะ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
44 1006: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ -  รายละเอียด  สมัครเรียน
45 1031: การบัญชี -  รายละเอียด  สมัครเรียน
46 1065: Tourism Development -  รายละเอียด  สมัครเรียน
47 1104: Tourism Development -  รายละเอียด  สมัครเรียน
48 1105: พัฒนาการท่องเที่ยว -  รายละเอียด  สมัครเรียน
49 1120: Tourism Development -  รายละเอียด  สมัครเรียน