คำสั่ง/ประกาศ/เอกสารดาวโหลด

No Document Download
ประกาศ
1 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  Download
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ประจำปี 2558  Download
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  Download
4 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563  Download
5 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา  Download
6 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  Download
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination)  Download
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  Download
9 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การทำและสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  Download
10 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนนักศึกษาเรียนดี"  Download
11 ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฏิ""  Download
12 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  Download
13 กำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  Download
14 กำหนดวันสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  Download
เอกสารดาวโหลด
1 แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตศึกษา(บุคลากรภายในเเละภายนอก)  Download
2 คุ่มือการเขียนวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558  Download
3 กำหนดระยะเวลา (Timeline) การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564  Download
4 หลักเกณฑ์การเสนอขอเเต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา กรณีทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  Download
ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2563)  Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555  Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560  Download
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา รหัส 63)  Download
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  Download
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2564)  Download
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2565)  Download
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 2/2565)  Download
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเทอม 1/2566)  Download