Activity News

>> More

  News

Event Calendar

16 August

การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 9:00 AM   ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๒ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

12 August

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 1:00 PM   สอบผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

12 August

การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 9:00 AM   ด้วยวิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์

Student Calendar