ปฏิทินกิจกรรม


หน้าหลัก >>ปฏิทินกิจกรรม

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 

ตามที่สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้กำหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดการสอบข้อเขียนในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พัฒนาการท่องเที่ยว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

                   1.  การยื่นใบสมัคร วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

                   2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

                   3.  วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์สอบ ภายในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565                           

                    4.  วัน เวลา และรายละเอียดในการสอบ

                        สอบข้อเขียนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

                         เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

                   5.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

                        เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา


           วันที่จัดกิจกรรม : 27/07/2565 เวลาที่จัดกิจกรรม : 9:00 AM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

File Download : Download